Algemene voorwaarden

 • Wedstrijdreglement facebook wedstrijd

  1. De wedstrijd wordt georganiseerd Befraco NV, met maatschappelijke zetel te KMO-ZONE MOLENHEIDE 4081 - 3520 Zonhoven (België), (hierna “Befraco” genoemd)
  2. De deelname aan de wedstrijd staat open voor alle fysieke personen die een officiële verblijfsplaats in België of Nederland hebben. Personeelsleden van Befraco  kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. Deelnemen is persoonsgebonden, winnaars kunnen enkel zelf de prijzen in ontvangst nemen.
    
  3. Befraco behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Befraco kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Befraco.
  4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege  Befraco zijn zonder verhaal.
  5. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd.
    
  6. De prijs is als volgt:

   Per 100 deelnames een EASYBREAD broodbakmachine met 5 capsules.

   De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien deze hem niet binnen de week na afloop van de wedstrijd kan worden overgemaakt door Befraco doordat de deelnemer geen (of geen correcte) gegevens heeft bezorgd aan Befraco.

    
  7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Befraco zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Befraco uit te sluiten.

    
  8. De persoonsgegevens die Befraco verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een databestand dat door Befraco enkel en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

    
  9. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Alsook omdat het een wedstrijd betreft via internet : deelname aan de wedstrijd impliceert tevens aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan Befraco hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.